1. کامبیز حسین پناهی تازه آباد , محمدحسین عباسپور فرد , جواد فیضی , محمودرضا گلزاریان , استفاده از پوست سبز گردو بعنوان رنگدانه جدید در سلول های خورشیدی حساس به رنگدانه، مبتنی بر نانوذارت TiO2 , مهندسی بیوسیستم ایران , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۷۳۱-۷۳۸
 2. محمودرضا گلزاریان , منصوره شمیلی , امید دوستی ایرانی , پیمان آذرکیش , تشخیص آسیب های سطحی ناشی از صدمات مکانیکی میوه انبه رقم کلک سرخ با استفاده از تکنیک پردازش تصاویر رنگی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۶۵۲-۶۶۲
 3. محمدحسین انصاری فر , محمدحسین آق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده , بررسی سینتیک خشک شدن و ضریب انتشار رطوبت موثر خرما رقم مضافتی در خشک کن خورشیدی کابینتی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۱۲۵-۱۴۱
 4. ندا محسنی رودپشتی , عادل سپهر , سیدرضا حسین زاده , محمودرضا گلزاریان , اثرات تغییرپذیری ادافیک بر دینامیک آستانه های تعادلی اکو سیستم خشک , پژوهش های دانش زمین , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۱۰۱-۱۱۶
 5. دانیال گندم زاده , عباس روحانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمودرضا گلزاریان , علی محمدزاده , ابراهیم ایزدی دربندی , ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۲۳۰-۲۴۱
 6. محمودرضا گلزاریان , علی محمدزاده , محمدحسین عباسپور فرد , شناسایی و تعیین درجه تازگی اناردانه با استفاده از سامانه تصویر برداری حرارتی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۱۵۲-۱۶۲
 7. علی محمدزاده , محمدحسین عباسپور فرد , محمودرضا گلزاریان , طبقه‌بندی اناردانه بر اساس ویژگی‌های تصویر به روش تحلیل تفکیک خطی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۱۸۲-۱۹۲
 8. ایوب جعفری ملک آبادی , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , محمودرضا گلزاریان , تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۱۱۴-۱۲۵
 9. رسول خدابخشیان کارگر , باقر عمادی , مهدی خجسته پور , محمودرضا گلزاریان , آمنه سازگارنیا , کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طیف سنجی مرئی/ مادون قرمز نزدیک , فناوری های نوین غذایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۰۳-۱۱۴
 10. حامد سیگاری , محمد طبسی زاده , محمدحسین عباسپور فرد , محمودرضا گلزاریان , مدل سازی ریاضی فرآیند خشک شدن کیوی در یک خشک کن تحت خلاء , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۳۸۲-۳۹۱
 11. محمدرضا باقری , محمد حسن راشد محصل , محمودرضا گلزاریان , مقایسه کارآیی سه نوع شبکه عصبی مصنوعی در شناسایی بذر بیست گونه علف هرز , بوم شناسی علف های هرز , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۳۱-۳۹
 12. علی مقیمی , محمدحسین آق خانی , محمودرضا گلزاریان , طراحی الگوریتم بینایی رایانه ای برای تشخیص فلفل دلمه جهت برداشت روباتیک در شرایط نور طبیعی , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۸۲-۹۱
 13. امید دوستی ایرانی , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین آق خانی , حسن صدرنیا , بررسی تغییرات رنگی و دمایی بافت لهید‌ه شده سیب در طول زمان با استفاده ازپردازش تصاویر مرئی و نقشه های گرمایی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۶۷۷-۶۹۳
 14. عباس روحانی , مهدی خجسته پور , محمودرضا گلزاریان , پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی) , تحقیقات مهندسی کشاورزی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۹۷-۱۰۸
 15. محسن مهدیانی , رضا طباطبایی کلور , محمودرضا گلزاریان , شناسایی گیاه کاهو و کلم در شرایط نوری مزرعه با استفاده از روش پیشنهادی آستانه گذاری پوسته ای , تحقیقات مهندسی کشاورزی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۳-۲۶